ஒட்டுண்ணிகள் இருந்து செல்லப்பிராணிகளை பாதுகாத்தல் – KCTV5 செய்திகள்

KCTV5 செய்திகள் 10K

要 稍後 再看 嗎?

要 將此 影片 加入 播放 清單, 請先 登入.

登入

發佈日期: 2019年5月22日

Mosquitos, உண்ணி மற்றும் fleas உங்கள் நாயின் இதயத்தில் அழிவை அழிப்பேன் முடியும். சான்றளிக்கப்பட்ட தொழில்முறை நாய் பயிற்சியாளர் ஜெரால்ன் காடா உங்கள் நாய் பாதுகாப்பு நான்கு வெவ்வேறு அடுக்குகளை விளக்குகிறது.

admin Author